Donaciones

La Fundació Europea del Terapeuta, és una entitat sense afany de lucre adscrita al règim fiscal propugnat per la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i d’incentius fiscals al mecenatge, per tant, pot rebre donatius per part de persones físiques i jurídiques tot de conformitat amb l’esmentada Llei. Tanmateix, en virtut dels articles 18, 19 i 20 de la mateixa, les persones físiques contribuents de l’impost sobre la Renda de les Persones Físiques que efectuïn donacions a la Fundació podran beneficiar-se d’una deducció de fins al 25% sobre l’import del donatiu, així com les persones jurídiques contribuents de l’Impost de Societats, les quals gaudiran del dret a deduir-se el 35% de l’import del donatiu en la quota íntegra de l’esmentat impost, una vegada minorada amb les deduccions i bonificacions previstes en la legislació aplicable a l’efecte.

Per tal de constituir un important fons documental, la biblioteca de la Fundació està oberta a les donacions, des d’un llibre a biblioteques senceres, sobre les temàtiques de Teràpies Naturals, Populars i Tradicionals.

.

La Fundació Europea del Terapeuta, es una entidad sin ánimo de lucro adscrita al régimen fiscal propugnado por la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de incentivos fiscales al mecenazgo, por tanto, puede recibir donativos por parte de personas físicas y jurídicas todo de conformidad con la citada ley. Sin embargo, en virtud de los artículos 18, 19 y 20 de la misma, las personas físicas contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que efectúen donaciones a la Fundación podrán beneficiarse de una deducción de hasta el 25% sobre el importe del donativo, así como las personas jurídicas contribuyentes del Impuesto de Sociedades, las cuales gozarán del derecho a deducirse el 35% del importe del donativo en la cuota íntegra de dicho impuesto, una vez aminorada con las deducciones y bonificaciones previstas en la legislación aplicable al efecto.

Con el fin de constituir un importante fondo documental, la biblioteca de la Fundació está abierta a las donaciones, desde un libro a bibliotecas enteras, sobre las temáticas de Terapias Naturales, Populares y Tradicionales.